ul. Polna 72
26-200 Końskie
tel. (41) 372 49 75
Dziś jest: , 18 maja 2024r.     

Jesteś gościem na stronie

Gości Online:

  

STRATEGIE ROZWOJU GMIN,
STRATEGIE SEKTOROWE,
PROGRAMY REWITALIZACJI

Strategia Rozwoju Gminy (Powiatu)
Plan Rozwoju Lokalnego

Większość gmin posiada plany rozwojowe w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, kolejność i zakres ich wdrażania zależy zwykle od nacisków różnych grup czy możliwości pozyskania środków na określony typ zadań. Ponieważ praktycznie każdy samorząd ma w swoim budżecie za mało środków w stosunku do potrzeb, zachodzi więc konieczność określenia priorytetów w taki sposób, aby osiągnąć możliwie najlepszą efektywność wydatkowanych środków.
Proces planowania strategicznego rozpoczyna się od dokładnej analizy stanu gminy w podstawowych sferach życia społecznego. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy stanowią punkt wyjścia do określenia mocnych i słabych stron gminy a następnie zdefiniowania wynikających z nich szans i zagrożeń. Można w ten sposób wyznaczyć obszary priorytetowe oparte na mocnych stronach gminy i dla tych obszarów określić strategiczne cele i zadania. Proces planowania strategicznego powinien mieć charakter ciągły - niezbędny jest bieżący monitoring i ocena wdrażania planów strategicznych. Pozwala to na wprowadzanie we właściwym czasie korekt i poprawek w programach realizacyjnych.
Ważnym aspektem planowania strategicznego jest szeroka konsultacja społeczna planowanych rozwiązań. Im większa grupa mieszkańców gminy jest zaangażowana w proces planowania, tym łatwiej w przyszłości wprowadzać w życie wnioski wynikające ze strategii.

Zestawienie wykonanych opracowań:

 • Strategia Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne, Krasocin, Małogoszcz, Imielno, Mirzec, Sobków, Złota, Skarżysko-Kamienna (woj. świętokrzyskie)
 • Strategia Rozwoju Gminy Gorzkowice, Łęki Szlacheckie, Żytno, Kobiele Wielkie, Ręczno, Sadkowice, Regnów, Wolbórz, Biała Rawska, Sulejów, Aleksandrów, Drużbice (woj. łódzkie)
 • Strategia Rozwoju Gminy Tarczyn, Kazanów, Prażmów, Pniewy, Stromiec, Stara Błotnica, Promna, Chlewiska, Iłża, Borkowice (woj. mazowieckie)
 • Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna (woj. śląskie)
 • Strategia Rozwoju Gminy Stary Dzików (woj. podkarpackie)
 • Strategia Rozwoju Miasta Świdnik (woj. lubelskie)
 • Ponadregionalna Strategii Współpracy na Rzecz Wzrostu Innowacyjności i Konkurencyjności Regionów Polski Wschodniej dla gmin: Dubienka, Tyszowce, Żmudź (woj. lubelskie) oraz Stary Dzików i Wielkie Oczy (woj. podkarpackie)
 • Strategia Rozwoju Powiatu Białobrzeskiego, (woj. mazowieckie)
 • Strategia Rozwoju Klastra Energii Tomaszów (woj. łódzkie)
 • Plan Rozwoju Lokalnego dla gminy Mirzec, (woj. świętokrzyskie)
 • Plan Rozwoju Lokalnego dla gminy Tczów, Prażmów, Promna (woj. mazowieckie)
 • Plan Rozwoju Lokalnego dla gminy Wolbórz, Moszczenia, Drużbice, Ręczno, Sadkowice, Dłutów (woj. łódzkie)
 • Plan Rozwoju Miejscowości Wolbórz (gm. Wolbórz, woj. łódzkie)
 • Plan Rozwoju Miejscowości Moszczenica (gm. Moszczenica, woj. łódzkie),
 • Plan Rozwoju Miejscowości Lisów, Przybyszew (gm. Promna, woj. mazowieckie)
 • Plan Rozwoju Miejscowości Chustki, Wysoka, Majdów, Sadek (gm. Szydłowiec woj. mazowieckie)
W trakcie realizacja są obecnie strategie rozwoju dla gmin: Aleksandrów (woj. łódzkie), Promna (woj. mazowieckie)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych opracowywana jest na podstawie ustawy z 12 marca 2004 "O pomocy społecznej" (Dz. U. Nr 64, poz. 593).
We wstępnej fazie opracowania sporządza się diagnozę problemów społecznych występujących na terenie Gminy (Powiatu) w oparciu o dane będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Powiatowego Centrum Wspierania Rodziny). W drugiej część strategii określa się kierunki strategicznych działań odniesionych do rzeczywistych problemów społeczności lokalnej (m.in. bezrobocia i problemów z zatrudnieniem, pomocy na rzecz osób dotkniętych problemem alkoholowym, osób niepełnosprawnych, starszych, rodzin i dzieci z problemami opiekuńczo-wychowawczymi itd.), wskazanie skutecznych kierunków działań dla ich rozwiązywania, a także ustalenie współpracy instytucjonalnej dla poszczególnych problemów społecznych. W kolejnym etapie tworzy się optymalny program działania. Pomoc społeczna ma opierać się nie tylko na wsparciu materialnym, ale i pomocy psychologicznej (wsparciu w umacnianiu postaw aktywnych), ścisłej współpracy instytucji i organizacji społecznych.

Zestawienie wykonanych opracowań:

 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gmin: Górno, Piekoszów, Pawłów, Radoszyce, Ćmielów, Mirzec, Kunów, Suchedniów, Krasocin, Końskie, Bodzechów, Pińczów, Skarżysko-Kamienna (woj. świętokrzyskie)
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gmin: Białobrzegi, Promna, Stromiec, Stara Błotnica, Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb, Grójec, Belsk Duży, Błędów, Sieciechów, Grabów nad Pilicą, Tarczyn, Otwock (woj. mazowieckie)
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla: Powiatu Białobrzeskiego, Powiatu Kozienickiego (woj. mazowieckie)
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gmin: Ręczno,Drużbice, Żytno, Żelechlinek, Aleksandrów, Kobiele Wielkie, Wolbórz (woj. łódzkie)
W trakcie realizacji jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Skarżysko-Kamienna (woj. świętokrzyskie)

Gminny / Lokalny Program Rewitalizacji

Z punktu widzenia polityki regionalnej Unii Europejskiej rewitalizacja oznacza działania prowadzące do ożywienia procesów społeczno-gospodarczych na obszarze, w którym procesy te zamarły na skutek przemian gospodarczych, społecznych. Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest znalezienie dla tych obszarów nowych funkcji, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia. Rewitalizacja jest kompilacją działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej.

Zestawienie wykonanych opracowań (2008-2009):

 • Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów,
 • Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Skarżysko Kościelne (woj. świętokrzyskie)

Zestawienie wykonanych opracowań (2016-2021):

 • Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Jędrzejów (woj. świętokrzyskie),
 • Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Borkowice, Nowe Miasto nad Pilicą (woj. mazowieckie)
W trakcie realizacja są:
 • Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Sulejów (woj. łódzkie)
 • Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Bliżyn, Małogoszcz (woj. świętokrzyskie)

Program opieki nad zabytkami

Zakres "Programu Opieki nad Zabytkami" określa Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dziennik Ustaw Nr 162. poz. 1568).
Przedmiotem opracowania dokumentu jest dziedzictwo kulturowe w granicach administracyjnych gminy obejmujące obiekty zabytkowe w układzie przestrzennym gminy jako pojedyncze obiekty oraz jako integralne części krajobrazu gminy (wraz z ukształtowaniem przyrodniczym terenu, obiektami nie mającymi charakteru zabytkowego dawnymi i współczesnymi). "Program" przedstawia przede wszystkim charakterystykę zasobów i dziedzictwa kulturowego gminy oraz wyznacza cele i kierunki działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.

Zestawienie wykonanych opracowań:

 • Program opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Chlewiska,
 • Program opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Ciepielów,
 • Program opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Osiek,
 • Program opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Grójec,
 • Program opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Jasieniec,
 • Program opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Radzanów,
 • Program opieki nad zabytkami dla Miasta Tomaszów Mazowiecki,
 • Opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków dla gminy Kleszczów,
 • Program opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla gminy Orońsko,
 • Program opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla gminy Goszczyn,
 • Program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Lipsko,
 • Program opieki nad zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2016,
 • Program opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Brójce.Firma Konsultingowa BaSz   Rok Założenia 1994 r.